Jakie ubezpieczenia oferujemy?

Ubezpieczenie komunikacyjne

 Obowiązkowe ubezpieczenie OC i dobrowolne AC

 • auto casco dopasowane do potrzeb, na wypadek kradzieży i szkód losowych
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera, obejmujące również wypadki w trakcie wsiadania i wysiadania
 • assistance, gwarantujący pomoc w trakcie awarii, kolizji, kradzieży samochodu, ubezpieczenie szyb, dzięki któremu likwidacja szkody nie spowoduje utraty zniżek
Aureus Truck Assistance

Unikalne na polskim rynku ubezpieczenie Assistance, przeznaczone dla firm transportowych

 • ubezpieczenie roczne lub wieloletnie
 • możliwość ubezpieczenia zestawu z wymienną naczepą
 • wysokie, odnawialne sumy ubezpieczeniowe
 • zabezpieczenie w przypadku zdarzeń zarówno na terenie Polski, jak i Europy
 • szeroki zakres ubezpieczenia, obejmujący m.in. dostarczenie brakujących dokumentów, części zamiennych pojazdu, a nawet wizytę lekarza w przypadku nagłego zachorowania 
OCPD

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

 • ochrona z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
 • zabezpieczenie w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru oraz opóźnienia dostawy
 • pokrycie kosztów związanych z przechowaniem ładunku oraz obrony sądowej w przypadku wystąpienia zdarzenia
 • możliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe ryzyka, np. usunięcie skutków szkód
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia przewozów kabotażowych dla firm zarejestrowanych na terenie Polski, przewożących towary poza granicą Polski
OC rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkody wyrządzonej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

 • ubezpieczenie od szkód spowodowanych przez pojazdy wolnobieżne, które są własnością rolnika
 • ubezpieczenie od szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym lub wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa
Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, będących częścią gospodarstwa rolnego

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie obiektów budowlanych o powierzchni, powyżej 20 m2, które są trwale związane z gruntem
Ubezpieczenie mienia ruchomego

Ubezpieczenie przeznaczone dla posiadaczy mienia w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja rolna

 • ubezpieczenie wszelkich ruchomości domowych, elementów stałych, a także sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów i zwierząt gospodarskich
 • możliwość rozszerzenia o kradzież z włamaniem i szkody wodno-kanalizacyjne
Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie obowiązkowe dla rolników, którzy uzyskali dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych

 • dotowane ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne upraw
 • niedotowane ubezpieczenie upraw
 • niedotowane ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach foliowych
 • niedotowane ubezpieczenie środków do produkcji roślin i nakładów poniesionych na uprawę roślin
Ubezpieczenie mienia (działalność gospodarcza)

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości od ognia i zdarzeń losowych, kradzieży, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków

 • oc najemcy- ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez osoby, które wynajmują lokal komercyjny
 • bagaż i cargo- ochrona mienia prywatnego i służbowego, w tym kluczy, gotówki, bagaży osób bliskich lub trzecich
 • dom i firma assistance- ubezpieczenie pozwalające na skorzystanie z pomocy interwencyjnej specjalistów
 • sos assistance- zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budynku czy lokalu w wyniku zdarzeń losowych
 • obejmuje m.in. lokal zastępczy, transport lub składowanie mienia
Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ochrona na wypadek ognia i zdarzeń losowych, kradzieży i dewastacji

 • możliwość ubezpieczenia nie tylko budynków i mieszkań, ale także domów letniskowych, basenów, ogrodzeń, nagrobków cmentarnych czy budynków w trakcie budowy
 • ubezpieczenie mienia ruchomego i szklanych elementów
 • możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o NNW, ochronę prawną czy assistance
Ubezpieczenie turystyczne

Ochrona podczas zagranicznego wyjazdu turystycznego, służbowego lub do pracy

 • pomoc w zorganizowaniu wizyty lekarskiej, pokrycie kosztów leczenia i lekarstw
 • możliwość ubezpieczenia bagażu, który uległ zniszczeniu lub został skradziony
 • możliwość otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystany karnet z powodu nagłego zachorowania;Możliwość wykupienia OC w życiu prywatnym na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim

Korzyści

loader-icon
Ochrona zniżek
Dodatkowe zniżki na przedłużenie polisy
Minimum formalności
Ubezpieczenie podróży od 5 zł za dzień
Fachowa pomoc i wsparcie
Najtańsze pakiety dla transportu ciężkiego

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co oferujemy i czego oczekujemy od naszych potencjalnych partnerów biznesowych, napisz do nas. Poznasz szczegółową propozycję Twojego rozwoju w Grupie Aureus i rozpoczniemy współpracę.

Finansowanie jest tylko jednym z aspektów naszej aktywności. Odnieśliśmy sukces, bo nie odcinamy kuponów od naszej działalności. Stale dążymy do zaspokojenia potrzeb klientów, oferując komplementarne produkty i usługi, dostarczane przez nasze spółki i projekty.